Voor 16.00 besteld, morgen in huis
Veilig en duurzaam product
Gratis levering binnen Nederland
FSC
0
0
Voor 16.00 besteld, morgen in huis
Veilig en duurzaam product
Gratis levering binnen Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘BoosterMe’ geldend per 01 oktober 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. BoosterMe: de besloten vennootschap: BoosterMe B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80917232;
3. Herroepingsformulier: het Europese modelformulier voor herroeping;
4. Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BoosterMe en de Klant wordt gesloten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van BoosterMe, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BoosterMe voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BoosterMe zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met BoosterMe in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BoosterMe vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
5. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Klant en BoosterMe gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van BoosterMe zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van BoosterMe bindt BoosterMe niet.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BoosterMe niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van BoosterMe zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BoosterMe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BoosterMe is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien BoosterMe goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
4. BoosterMe zal uiterlijk bij levering van haar producten aan de Klant het modelformulier voor herroeping ter beschikking stellen indien de Klant het herroepingsrecht toekomt.

Artikel 5. Levering

1. De Klant vermeld het gewenste afleveringsadres voor de levering van de producten.
2. BoosterMe zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BoosterMe mag de Klant niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BoosterMe mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen Klant tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Hij zal ook de verpakking niet (onnodig) beschadigen.
2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product en verpakking die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8. Uitoefening herroepingsrecht

1. In de gevallen dat de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan BoosterMe.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BoosterMe. Dit hoeft niet als BoosterMe heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BoosterMe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als BoosterMe niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als BoosterMe aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. BoosterMe vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door BoosterMe in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij BoosterMe aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7. BoosterMe gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
8. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BoosterMe de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen.
9. BoosterMe kan uitsluiten van het herroepingsrecht, de volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant.

Artikel 9. Garantie

1. BoosterMe heeft de garantievoorwaarden opgenomen in een afzonderlijk document dat bij de levering van de producten aan de klant ter beschikking wordt gesteld.
2. De garantievoorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website van BoosterMe.

Artikel 10. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.2. BoosterMe mag de Klant verplichten tot vooruitbetaling van 50% van de verschuldigde bedragen. Zolang de Klant niet heeft voldaan aan die vooruitbetalingsverplichting kan de Klant geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling.
3. De Klant zal onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BoosterMe melden.

Artikel 11. Incassokosten

1. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wordt hij door BoosterMe in gebreke gesteld en eenmalig een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen wordt over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend én is BoosterMe gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
2. De hiervoor bedoelde incassokosten bedragen minimaal € 40,- en maximaal:
– 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
– 10% over de daaropvolgende € 2.500,-;
– 5% over de volgende € 5.000.

Artikel 12. Nederlands recht en contactgegevens

1. Op alle overeenkomsten tussen BoosterMe en de Klant is uitsluitend Nederlands recht vantoepassing.
2. Je kunt ons bereiken als volgt:
– Adres: Winkler Prinsstraat 5, 9403 AZ Assen
– Email: [email protected]
– Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00Voor alle andere vragen

E-mail

Email ons

[email protected]

Social media

Volg ons

BoosterMe

Winkler Prinsstraat 5
9403 AZ Assen
Nederland Bekijk op Google Maps

NL861850622B01
80917232

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »